Kurser for Virksomheder

Klik på et emne og se mere

Formidling og undervisning
Kommunikation og anerkendende dialog
Konflikthåndtering for medarbejdere
Konflikthåndtering for ledere
Formidling og undervisning

Formidling og undervisning

Kurset handler om at skabe meningsfuld formidling og undervisning, hvor indhold og budskaber går klart igennem. Deltagerne præsenteres for en række metoder til at designe levende og involverede formidling og undervisning. Kurset giver deltagerne redskaber, der kan trænes, afprøves og implementeres i egen underviser/formidlerpraksis med det samme.
Kurset kan laves både på dansk og engelsk.

INDHOLD
* Formidling
* Relationsarbejde
* Varierede arbejdsformer
* Undervisningsdesign

METODER
Kurset indeholder både teori og praksis med særlig vægt på at afprøve, teste og eksperimentere i praksis. Derudover præsenteres øvelser og arbejdsformer, der kan overføres direkte i deltagernes formidler-/underviserpraksis.

VARIGHED
Workshop for formidlere og undervisere
Ml. 2 – 6 timer
Kursusrække for formidlere og undervisere
Ml. 2 – 6 timer á 2 – 3 gange

ANTAL
Ca. 15 deltagere.

Kommunikation og anerkendende dialog

Kommunikation og anerkendende dialog

”Som man råber i skoven, får man svar.”
Det gamle ordsprog understreger det faktum, at mennesker kommunikerer hele tiden både bevidst og ubevidst. Derfor kan det være nyttigt at blive opmærksom på sin egen og andres kommunikation såvel som perceptionen af denne. På den måde kan man tilstræbe en god og åben kommunikation til gavn for sig selv og andre. Kurset tilbyder redskaber og metoder til god kommunikation, der er med at opbygge og vedligeholde gode relationer

INDHOLD
* Kommunikation i hverdagen også når det bliver svært
* Sprog og narrativer i organisationen
* Nonverbal kommunikation
* Relationens betydning

METODER
På kurset præsenteres teori om kommunikationens betydning for trivsel, motivation og arbejdsglæde. Der tages udgangspunkt i deltagernes praktiske virkelighed via øvelser og redskaber. Deltagerne får derved mulighed for at træne, mærke betydningen og effekten af god kommunikation, og hvad det gør ved relationerne og trivslen.

MÅL
At give indsigt i og kendskab til anerkendende dialog og betydningen af det for trivslen og arbejdsmiljøet.
At inspirere og give redskaber til at opbygge og vedligeholde god kommunikation i dagligdagen i organisationen.

VARIGHED
Workshop for medarbejdere, teams, afdelinger eller ledelse
Ml. 3 – 6 timer

Kursusrække for medarbejdere, teams, afdelinger eller ledelse
Ml. 3 – 6 timer over flere gange

Vi har tidligere lavet en kursusrække over 2 gange for medarbejdere og ledelse i afdeling på DTU. Derudover en større indsats i forbindelse med et fokus på det gode arbejdsmiljø på Lundbeck.

ANTAL
Større eller mindre grupper alt efter behovet og forløbets formål.

Konflikthåndtering for medarbejdere

Konflikthåndtering for medarbejdere 

Kurserne om konflikthåndtering vil give grundlæggende kendskab til og indsigt i hvad konflikter består af, udvikler sig til og har af betydning for menneskene i organisationen. Kurserne introducerer og træner metoder og redskaber til håndtering af arbejdsrelaterede konflikter. 

INDHOLD 
* Konfliktforståelse 
* Konflikthåndtering 
* Konfliktløsning 
* Asymmetriske konflikter 

METODER 
Teori, øvelser,enactment,casearbejde, refleksion og dialog. Desuden simulationsspil, hvor deltagerne får mulighed for at træne og afprøve redskaberne på egne cases. 

VARIGHED 
Workshop for medarbejdere 
Ml. 3 – 6 timer 

Kursusrække for medarbejdere, afdelinger eller teams 
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange 

Ved køb af kurser afholdes  formøde med henblik på tilrettelæggelse af kurset, så det rammer det aktuelle problemstillinger i virksomheden eller organisationen. Derudover laves der specielt designede cases ogenactmenttilvirksomheden. Kurserne forestås altid af to undervisere. 

ANTAL 
Deltagerantallet kan variere alt efter hvad behovet fra den enkelte virksomhed er.  
Vi har lavet kurser af denne slags for op til 200 personer. 

Konflikthåndtering for ledere

Konflikthåndtering for ledere 

Kurserne har til formål at give ledere indsigt i og kendskab til konflikters opståen, udvikling og potentiale for på den måde at tilegne sig muligheder for at kunne håndtere de konflikter, der opstår i deres afdeling, team eller virksomhed. 

Derudover kan der arbejdes med, hvordan man griber forandringsprocesser an i sin organisation. 

INDHOLD 
* Konfliktforståelse 
* Konflikthåndtering 
* Konfliktløsning 
* Rollen som leder i konflikter 
* Forandringsprocesser 

METODER 
Teori, øvelser,  enactmentcasearbejde, refleksion og dialog. Desuden simulationsspil, hvor deltagerne får mulighed for at træne og afprøve redskaberne på egne cases. 

MÅL 
– Viden om og kendskab til konflikters opståen, udvikling og potentiale. 
– Indsigt i og forståelse af egne og andres reaktioner og mønstre i konflikter og betydningen  af dette i arbejdssammenhænge. 
– Redskaber og metoder til optimal håndtering af medarbejdernes arbejdsrelaterede  konflikter. 
– Redskaber til at tilrettelægge forandringsprocesser. 
– Redskaber til at arbejde med konflikter og modstand i forandringer. 

Kurset vil blive tilrettelagt efter de tilmeldte deltageres behov og baggrund, således at kurset rammer dekonkrete problemstillinger og konflikter, som deltagerne oplever i deres hverdag i deres organisation. Dette indbefatter forberedelse til kurset for deltagerne. 

VARIGHED 
Workshop for ledere
Ml. 3 – 6 timer 

Kursusrække for ledere i organisation 
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange 

Ved køb af kurser afholdes  formøde med henblik på tilrettelæggelse af kurset. Derudover laves der specielt designede cases og enactment  til virksomheden. Kurserne forestås altid af to undervisere. 

ANTAL 
Varierende antal af ledere alt efter virksomhed eller organisation. 

Vi har lavet kurser for team- og afdelingsledere fra forskellige dele af organisationer samt ledelsesteams. 

Teamudvikling
Gruppedynamik og ledelse
Præsentationsteknik
Mødedesign
Teamudvikling

Teamudvikling

Denne type kurser handler om at højne og optimere motivationen og arbejdsglæden i det givne team eller afdeling. For at kunne udvikle disse parametre er det afgørende at øge bevidstheden om og forståelsen for de mekanismer, der gør sig gældende i kommunikationen, samarbejdet og samværet i afdelingen. Derudover at inkorporere og implementere denne bevidsthed og forståelse i den daglige kommunikation og praksis i teamet eller afdelingen. 

INDHOLD
* Relationer
* Kommunikation og samarbejde
* Procesfacilitering i forhold til et bedre arbejdsmiljø/-klima
* Implementering og vedligeholdelse af arbejdet med motivation og arbejdsglæde i teamet eller afdelingen fremover

METODER
Kurset er tilrettelagt med teori om emnerne. Øvelser, der træner og viser betydningen af det ovenstående indhold. Dialogprocesser, der sikrer at problemstillinger og behov kommer frem, og at alle stemmer høres.

VARIGHED
Workshop for team eller afdeling
Ml. 3 – 6 timer
Kursusrække for afdelingeller teams
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange

Ved køb af kurser afholdes formøde med henblik på tilrettelæggelse af kurset, så det rammer det aktuelle problemstillinger i virksomheden eller organisationen. Derudover laves der specielt designede cases og enactment til virksomheden. Kurserne forestås altid af to undervisere. 

ANTAL
Team eller afdeling

Gruppedynamik og ledelse

Gruppedynamik og ledelse

I organisationer dannes kulturer, der kan være mere eller mindre hensigtsmæssige for trivslen, arbejdsmiljøet og effektiviteten. De processer, der indgår i en kulturdannelse, kan være nyttig at kende og have indsigt i, da man som ledelse og organisation kan tilegne sig redskaber til at skabe og understøtte en ønsket og hensigtsmæssig kultur.
Kurset sætter fokus på gruppedynamiske processer i organisationer og præsenterer hvilke ledelsesredskaber, man kan tage i brug for at bidrage til en god kulturdannelse.

INDHOLD
* Gruppedynamiske processer
* Ledelse af grupper i udvikling
* Kulturdannelse
* Håndtering af problemstillinger i kulturen

METODER
Introduktion til og arbejde med gruppedynamisk model på baggrund af psykolog Will Schutz’ teorier. Øvelser, der kan understøtte ledelse af grupper i udvikling. Disse trækker på blandt andre socialpsykolog Kurt Lewin’s teori i forhold til organisationsudvikling.
Derudover anvendes refleksion, så deltagerne får indsigt i egne præferencer og styrker. Samt enactment og simulationsspil, der skal illustrere og træne redskaberne og metoderne.

VARIGHED
Workshop for ledere
Ml. 3 – 6 timer
Kursusrække for ledere
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange

 

Ved køb af kurser afholdes formøde med henblik på tilrettelæggelse af kurset, så det rammer det aktuelle problemstillinger i virksomheden eller organisationen. Derudover laves der specielt designede cases og enactment til virksomheden. Kurserne forestås altid af to undervisere. 

 

ANTAL

Ca. 15 deltagere (eks. afdelingsledere i en organisation)

Præsentationsteknik

Præsentationsteknik

Kurset vil sætte fokus på og arbejde med at styrke deltagernes performance og kommunikation i forbindelse med præsentationer. Der vil på kurset sættes fokus på det, der virker og potentialerne med henblik på at udvikle deltagernes performative færdigheder.

INDHOLD
* Fremtoning - kropssprog og stemme
* Præsentationsteknikker
* Kommunikation
* Kontekst og rum

METODER
Øvelser, teori om ovenstående emner, refleksion over egen praksis, deling af erfaringer og kompetencer samt afprøvning og træning.

VARIGHED
Workshop for medarbejdere eller ledere
Ml. 2 – 6 timer

Kursusrække for medarbejdere eller ledere
Ml. 2 – 6 timer á 2 eller flere gange.

Dette kan give mulighed for at gå et spadestik dybere med teknikkerne og metoderne og supervisere op til en forestående præsentation.

ANTAL
Max. 15 deltager for at have muligheden for at komme i dybden med den enkelte deltager.

Mødedesign

Mødedesign

I mange organisationer bruger medarbejdere og ledere meget af deres tid på at gå til møder. Møder, der til tider, kan virke som spild af tid og uden resultat.
Kurset introducerer en model, der kan effektivisere, kvalificere og målrette møderne, så de giver mening. Det er en model, der er udviklet til at aktivere og involvere mødedeltagerne samt til at tænke i og arbejde med andre måder at afholde møder på.
Kurset kan afholdes både på dansk og engelsk.

INDHOLD
* Mødedesign
* Varierede arbejds- og mødeformer
* Kommunikation ved møder

METODER  
Introduktion til modellen for mødedesign og teorien bag. Øvelser og arbejdsformer, der kan anvendes direkte på møder i organisationen fremover. Udvikling og afprøvning af forskellige designs og kommunikationsformer.

 

VARIGHED
Workshop for mødeledere
Ml. 2 – 6 timer

ANTAL
Ca. 20 deltagere